Kainuun ELY- keskus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Talvivaaran kaivosyhtiön lupaehtojen ylittämiseen liittyen.

Edellisen lisäksi Kainuun ELY-keskus on vaatinut Talvivaaran kaivosyhtiötä laittamaan jätevesiasiansa kuntoon kehottamalla Talvivaaran kaivosyhtiötä uhkasakon tai toiminnan keskeyttämisen uhalla selvittämään syyt kuormituksen kasvuun sekä ryhtymään toimenpiteisiin sen vähentämiseksi.

”Ympäristönsuojelulain 88 §, Uhkasakko, teettämis- ja keskeyttämisuhka:
Viranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään.
Jollei tästä laista muuta johdu, uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koskevaan asiaan sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa säädetään.”

Kainuun ELY-keskuksen asettama määräaika yhtiön toimenpiteille oli lokakuun 2011 puoliväli.

Kansalaisten havaintojen ja omakohtaisesti koettujen haittojen sekä julkisuuteen saatujen ympäristön seurantatietojen perusteella on Talvivaaran kaivosyhtiö ylittänyt moninkertaisesti sille ympäristöluvassa vahvistetut päästöarvot. Kaivosyhtiö puolestaan kiistää asian. Myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos Sami Koivula on viimeksi 9.11.2011 todennut, ettei kaivosyhtiö Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminta ei ole voimassa olevan ympäristöluvan mukaista.

Kysyn, mihin toimenpiteisiin Kainuun ELY-keskus  on ryhtynyt ympäristönsuojelulain 88 §:n velvoittaman sanktion voimaan saattamiseksi?

Sanni Väisänen
Kainuun maakuntavaltuuston sekä Kajaanin kaupunginvaltuuston  ja -hallituksen jäsen
Kainuun maakunnan terveydensuojeluviranomaisena toimivan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen