Talvivaaran kaivosyhtiön tulee saada metallitehtaansa käyntiin mahdollisimman pian, jotta yritys voi saada perusliiketoimintansa jatkumaan, maksaa palkat henkilöstölleen, pitää aliurakoitsijoita työssä sekä ennen kaikkea selviytyä mittavista ympäristöongelmistaan. Ympäristöluvassa olevat velvoitteet ympäristöinvestointien toteuttamisesta ja jälkien siivoamisesta vaativat kaikissa tulevaisuusvaihtoehdoissa paljon rahaa ja aikaa.

Lähiaikoina selviää Talvivaaran kohtalo. Onko se konkurssi vai yrityssaneeraus?  Paras ratkaisu mielestäni olisi, että kaivosyhtiö pääsee yrityssaneeraukseen. Sekään ei välttämättä ole pelastava prosessi, sillä saneeraukseen päässeistä yhtiöistäkin kaatuu puolet saneerauksen aikana.

Rahoituskriisin perustelu nikkelin maailmanmarkkinahinnalla on erittäin ontuvaa, sillä pääsyy ongelmiin on yhtiön alhainen metallien vuosituotanto. Prosessi-ja ympäristöongelmat ovat sitä luokkaa, että ne tulee selvittää sekä yhtiön omien että ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä, jotta luottamus yhtiöön paranisi. Kansalaisaktiivit, viranomaiset, ympäristöjärjestöt sekä monet yksityishenkilöt ovat varoitelleet yhtiön koko olemassaolon ajan riskeistä  mm. Talvivaaran YVA-prosesseihin liittyvissä kannanotoissa ja ympäristökatselmuksissa. Riskit ovat toteutuneet.

Sekä konsultti Tuula Pohjolan että Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijaryhmät ovat esittäneet toiminnan jatkamisen ja hallitun alasajon ratkaisuja. Tuula Pohjolan asiantuntijaryhmän ehdotus valmiussuunnitelman laatimisesta kaivosyhtiölle tulee toteuttaa pikaisesti,jotta kriisitilanteen sattuessa osataan toimia nopeasti. Jo kaksi kipsisakka-allasvuotoa on tapahtunut, eikä saastuneita vesimassoja pidättelevien patojen kestävyydestä ole viranomaisarvioiden mukaan riittävää varmuutta.Vakavien jätevesivuotojen mahdollisuus on edelleen suuri, joten kriisivalmiutta tulee kaikilla tahoilla (valtio-viranomaiset- maakunta-kunnat) kasvattaa.

Kainuun ELY:n rooli on valvovana viranomaisena jälleen keskeinen. Jos Talvivaaran kaivosyhtiö menee konkurssiin, vaikeutuu valvovan viraomaisen tehtävä. Myös konkurssipesän on hoidettava ympäristöasiat voimassa olevan luvan mukaisesti. Kainuu tunnetaan puhtaasta luonnostaan. Sen puolesta tuleee tehdä työtä kaikissa tilanteissa.

Sanni Väisänen
Kajaanin kaupunginvaltuutettu (vihr.)