Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
Isokatu 14
90100 Oulu
kirjaamo.psy@ymparisto.fi

Talvivaara Projekti Oy:n Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen, diaarinumero  Psy-2006-y-47, johdosta Kainuun Vihreät ry. esittää mielipiteenään seuraavaa:

–    Teollisuusprosessien vaatimat raaka-aineet sekä lopputuotteet on ympäristö- ja turvallisuushaittojen minimoimiseksi kuljetettava rautateitse.
–   Ympäristövaikutusten arviointi on projektin laajuuteen ja vaikutusten pitkäkestoisuuteen nähden ylimalkaista. On kuitenkin selvää, että esimerkiksi jätevesille on asetettava jo pelkästään tasapuolisuuden vuoksi yhtä tiukat laatuvaatimukset ja velvoitteet kuin muillakin teollisuuden aloilla.
– Kainuun asutushistoriaan ja kaivosalueen nykytilannetta vastaavalle tasolle maisemoitumisaikaan suhteutettuna kaivoksen hyödyntämisaika on lyhyt. Alueelle jäävien ongelmajätteiden turvallista loppusijoitusta ja alueen maisemointia varten tulisi luoda ydinjätehuoltorahastoa vastaava turvaamisjärjestelmä.

Kajaanissa, 27.7.2006

Kainuun Vihreät ry