LAUSUNTOJA MAAKUNNAN OHJELMISTA

Lausunto maakuntaohjelma 2009 -2014:n luonnoksesta

Kajaanissa 21.8.2009

Kainuun Vihreät ry esittää kannanottonaan seuraavaa:

Luonnoksessa on otettu toimintaympäristön kehitykseen ajankohtainen haaste vastaan ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Esiselvitystyö valmistuu Lönnrot-instituutin toimesta alkusyksyllä. Kainuun Vihreät pitävät tärkeänä, että sekä maakunnallisen- että kuntien ilmastostrategiatyö on luonteva jatke em. selvityksen valmistuttua. Strategiat tulisi valmistella laajassa yhteistyössä, kuten aikanaan Agenda 21-prosessit Kajaanissa. Kainuun ympäristökeskukselle tulisi mielestämme päävastuu maakunnallisen strategian valmistelussa. Vihreät pitävät tärkeänä, että strategiatyö resurssoidaan ja aikataulutetaan. Kuntien strategiatyössä voisi olla tarpeen olla koordinaattori, sillä kuntien ympäristötoimessa on niukasti työvoimaa.

Ohjelman strategia

Väestökehitys jatkuu poismuuttona ja väestön määrän laskuna lähes koko Kainuussa. Erityisesti UPM:n tehtaan lopettamisen aluetaloudelliset menetyksen kerrannaisvaikutukset (jopa 2000! työpaikkaa) ja korvaavien työpaikkojen syntyminen tapahtuu hitaasti. Aluetalous heikkenee myös kansainvälisen laman takia. Siksi voimavarat on suunnattava korvaavien työpaikkojen syntyyn yrityksiin ja uusyrityksiin, rakennetyöttömyyden nujertamiseen sekä vajaatyökykyisten työllistämiseen kaikin mahdollisin keinoin. Myös väestön palvelujen turvaamisen tulee olla jatkuvaa kehittämistyötä. Vihreät ovat ihmeissään siitä, miten vähän ohjelmassa on uutta esim. sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden kehittämishaasteista. Maaseutuohjelmassa on tuotu esille maaseudun peruspalveluohjelman laatiminen. Sen tekeminen ei ole vielä liian myöhäistä.

Osaaminen ja koulutus ovat ohjelmaluonnoksessa hyvin esillä. Korkea-asteen koulutuksen turvaaminen on erittäin merkittävä asia koko Kainuun tulevaisuudelle. Tämän lisäksi tulisi tarttua myös ajankohtaisiin haasteisiin. Nyt tulisi Kainuussa myös aloittaa bio- ja metsäenergian koulutusta sekä ammattikorkeakoulussa että 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Toimialojen kehittämisestä huomio kiinnittyy kaivostoimintaan. Kaivostoiminnan haitat täytyy punnita nykyistä tarkemmin. Uusi kaivoslaki on valmisteilla, mutta sen voimaantulo on vielä kaukana. Kainuussa tulisi arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristöt ja niiden lähialueet suojella myös kaivostoiminnan peruuttamattomilta toimenpiteiltä. Vihreät esittävät myös, että Kainuun maakunta ja kunnat suhtautuisivat jatkossa kielteisesti uraanivaltaushakemuksiin.

Matkailijoiden ja kainuulaisten ihmisten tarpeet ja toiveet kohdistuvat liikenteen kehittämiseen. Junaliikenne yöjunineen on otettava vihreiden mielestä kehittämisen keskiöön. Itä-Suomen maakuntien yhteistyön kehittäminen asian suhteen on tärkeää.  Ratojen perusparannus mahdollistaa nopeammat junayhteydet myös Itä-Suomen asukkaille ja matkailijoille. Esimerkkinä ponnekkaasta edunvalvonnasta on valtakunnantason päätöksentekoon tuleva nk. rantarata (Seinäjoki – Oulu), joka mahdollistaa nopeammat yhteydet ja vähentää lentämisen tarvetta.

Metsätalous ja energia muodostavat ohjelman parhaan osion ajatellen Kainuun työllisyyttä, energiaomavaraisuutta ja kestävää kehitystä sekä ilmastomuutoksen hillintää. Ohjelman energiaosuuden toimenpiteet ovat hyviä. Kainuussa tulee päästä irti öljyriippuvuudesta viimeistään ensi vuosikymmenellä.

Metsätalouden kehittämislinjauksiin voisi lisätä metsälain edellyttämien luontotyyppien ja monimuotoisuuden suojelun kehittämisen sekä maiseman suojelun erityisesti hakkuiden yhteydessä.

Ohjelman luonnonvaroja käsittelevään osioon kuuluu myös lähiruoka. Lähiruoka lisää ruokaturvallisuutta ja työllisyyttä sekä kehittää maaseudun monialayrittäjyyttä. Luomuviljelyalan kasvattaminen 25 prosenttiin viljelyalasta on kannatettava esitys. Luomuruokatavoite ei kuitenkaan onnistu, jos Kainuussa sallitaan gsm-ainesosia sisältävien kasvien viljely. Kainuu tulisi saada GMO-vapaaksi alueeksi, kuten MTK-Kainuu on suositellut, riippumatta siitä, että asian käsittely on kesken sekä EU:ssa että kansallisella tasolla.

Lähiruuan saatavuus on ongelmallista. Kainuusta puuttuu mm. juuresten ja vihannesten sekä kalan tukkukauppa. Lähin sellainen on Kuopiossa. Eli alan tukkukauppa tulisi saada myös Kainuuseen. Lisäksi sekä maakunnan että kuntien hankintatoimessa tulisi ottaa käyttöön hankintojen kilpailuttamisessa ruuan laatu- ja työllisyyttä edistävien kriteerien käyttö, jotta halvimmasta ja usein kainuulaisten tuottajien työllisyyden kannalta heikoimmasta päätöksistä päästäisiin irti.

Lausunto Kainuun maakunnan  turvallisuussuunnitelmasta  2010-2012

15.4.2010 antoivat maakuntavaltuutetut Karl Kunnas ja Sanni Väisänen pyydetyn lausunnon.

Lausunto on luettavissa Sanni Väisäsen kotisivuilla http://www.vihreatehdokkaat.fi/sanni.vaisanen/?page_id=325