Kainuun Vihreät ry:n ja Kainuun vihreiden maakuntavaltuustoryhmän kannanotto

26.2.2010 Julkaisuvapaa

Ilmoitus uraanin talteenotosta on mainoslause!

Talvivaaran kaivosyhtiön ilmoitus suunnitelmastaan aloittaa ”uraanin talteenotto” on lempeältä kuulostava mainoslause. Uraanin ”talteenotto” on käsitteenä harhaanjohtava. Kysymyksessä on uraanin tuottaminen ulkomailla tapahtuvan jatkojalostuksen myötä kaupallisiin tarkoituksiin. Talvivaara olisi uraanikaivos tai vähintään rikastuslaitos, jonka toimintaa säännellään tiukasti. Suomesta tulisi uraanintuottajamaa ja Kainuusta uraanintuottajamaakunta.

Julkisuudessa on luotu kuvaa, että uraanin hyödyntäminen Talvivaaran kaivostoiminnan sivutuotteena on pelkkä ilmoitusasia, johon ei juuri tarvita uusia lupamenettelyjä. Näin ei ole. Ydinenergialain 2 §:ssä todetaan, että lakia sovelletaan kaivos- ja rikastustoimintaan, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottaminen. Aiottu toiminta on ydinenergialain ja -asetuksen säätelemää toimintaa.

Talvivaaran vesi- ja ympäristöluvassa ei ole mainintaa uraanista sivutuotteena. Talvivaaran kaivosyhtiön johto arvelee, ettei ”uraanin talteenoton” vuoksi tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointia, vaan pelkkä täydennys riittää. Kainuun Vihreiden mielestä lupaprosessin tulee olla perusteellinen. Talvivaaran kaivoksen toiminnassa on ollut sen lyhyenä toiminta-aikana merkittäviä ympäristö- ja tuotantohäiriöitä. Vesi- ja ympäristöluvassa ja sitä edeltäneessä yva-prosessissa on mm. sosiaaliset ja terveysvaikutukset arvioitu hyvin pintapuolisesti. Käyttökokemukset ja alueen ihmisten kokemukset haitoista puuttuvat, samoin tutkittu tieto kaivostoiminnan vaikutuksista.

Talvivaaran vesi- ja ympäristölupa on kaivostoiminnan aiotun jatkumisajan ja tuotannon laajentamisaikomusten vuoksi (alunperin 25 vuotta, nyt 60 vuotta!) uudistettava.

Kainuun vihreät esittivät jo 27.7.2006 yva-lausunnossa, että alueelle jäävien jätteiden loppusijoitusta ja maisemointia varten tulisi luoda ydinjäte- ja maisemointirahastoa vastaava turvaamisjärjestelmä.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa esityksessä uudeksi kaivoslaiksi todetaan, että ydinenergialain johtava ajatus on yhteiskunnan kokonaisetu. Lisäksi on erityisesti tuotu esiin ihmisten ja ympäristön turvallisuus. Näiden periaatteiden pohjalta tultaisiin arvioimaan myös uraanin tai toriumin tuottamiseen tähtäävä kaivos- tai rikastustoiminta, jos tällainen hanke tulisi ajankohtaiseksi.

Käytännössä vaatimus yhteiskunnan kokonaisedun mukaisuudesta tarkoittaa, että uraanikaivoksen tai rikastuslaitoksen perustaminen on ydinenergialain mukaan aina yhteiskunnallinen kysymys. Hankkeen hyväksyminen riippuu poliittisesta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, mitä yhteiskunnan kokonaisedun punnitseminen viime kädessä on. Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta perustaa uraanikaivosta, vaikka hakemuksessa pystyttäisiin osoittamaan, että hanke voidaan toteuttaa kaikki säädetyt vaatimukset täyttäen.

Jos uraani- tai toriumkaivoksen tai rikastuslaitoksen perustaminen harkitaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi ja lupa myönnetään, valvotaan ydinenergialain nojalla ydinturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten tuotantoprosessit, ydinmateriaalit ja turvajärjestelyt.

Ydinenergia-asetuksen 61 §:n mukaan uraanin tai toriumin tuottamiseen on haettava lupa valtioneuvostolta. Sen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön on pyydettävä hakemuksesta lausunto mm. lääninhallitukselta, maakunnan liitolta, alueelliselta ympäristökeskukselta, sosiaali- ja terveysministeriöltä, turvatekniikan keskukselta sekä kaivoksen sijainti- ja naapurikunnalta.Ennen lupapäätöksen tekemistä työ- ja elinkeinoministeriön on varmistauduttava siitä, että investointihankkeesta on saatu Euratom-sopimuksen IV luvussa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen komission lausunto.

Kainuun vihreiden mielestä uraanin tuotanto edistää lisäydinvoiman rakentamista ja vähentää resursseja työllisyyttä lisäävien uusiutuvien energiamuotojen tutkimustoiminnalta ja käyttöönotolta.

Nyt pitää kyseenalaistaa ja käydä perusteellinen keskustelu mm. seuraavista asioista:

  • Avaako Talvivaara kaikille uuttomenetelmää käyttäville kaivoksille mahdollisuuden ohitusteitse uraanikaivoksen tai -rikastamon perustamiseen?
  • Miten käy Kainuun matkailun? Matkailu on Kainuun maakuntaohjelman 2009–2014 painopistealue. Mielikuva Kainuusta on maakuntakuvatutkimusten mukaan rakentunut vahvasti luonnon ympärille: neljä vuodenaikaa, puhdas luonto, sekä väittämät ”rikas luonnostaan” ja ”luonnon tuntija” ovat tutkimuksissa aina eri vastaajatahoilta saaneet korkeimmat pisteet.
  • Jos lupa Talvivaaralle heltiää, millaiset perusviestit tästä maakunnasta lähtevät maailmalle? Kainuun matkailumarkkinoinnissa on aikomus siirtyä käyttämään sosiaalista mediaa (Yle/Kainuu 23.2.10). Tieto uraanimaakunnasta leviää kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Se tuhoaisi matkailuelinkeinon kehittämispyrkimykset.