Kainuun Vihreät ry. esittää, että Talvivaara Sotkamo Oy:n ydinenergialain mukaista kaivos- ja rikastustoimintaa koskevan lupahakemuksen (asia numero TEM/1131/08.05.01/) käsittelyaikaa tulee jatkaa, jotta kokonaisvaltaisesti harkiten myös ympäristölupamääräykset voidaan tarkistaa samassa yhteydessä.

Talvivaaran kaivoksen voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan (Nro 33/07/1Dnro PSY-2006-Y-47/29.3.2007) ehtojen mukaan tulee kaivosyhtiön esittää hakemus ympäristöluvan määräysten sekä säännöstelyä koskevien vesitalouslupamääräysten tarkistamiseksi ympäristölupavirastoon kolmen vuoden kuluttua siitä, kun lupamääräyksen tarkoittama kaivostoiminta on alkanut alueella eli vuonna 2011.

Samaan aikaan edellä mainitun luvan määräysten tarkistamisen kanssa on Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksen johdosta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt puutteet selvitettävä.

Uusi kaivoslaki hyväksyttiin eduskunnassa 15.3.2011. Kainuun Vihreät ry. edellyttää, että Talvivaaran lupahakemus käsitellään uuden kaivoslain mukaisesti. Lain perusteluihin on kirjattu mm:

”Jos turvallisuusvaatimukset täyttävän uraani- tai toriumkaivoksen tai malminrikastuslaitoksen perustaminen harkitaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi ja lupa myönnetään, valvotaan ydinenergialain nojalla ydinturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten tuotantoprosessit, ydinmateriaalit ja turvajärjestelyt.”

Työ- ja elinkeinoministeriölle jo annetuissa ydinenergialain mukaisissa lausunnoissa on asetettu ehtoja uraanin talteenotolle ja edellytetty, että kaivoksen nykyiset tuotantoprosessit on saatettava sellaiseksi, ettei niistä aiheudu päästöjä kaivoksen ulkopuolisille alueille, sekä edellytetty mm. jätevesien käsittelyn hallintaa.

Kaivoksen kaatopaikkaluokitukset tulee saattaa ympäristö- ja ydinenergialain mukaisiksi. Esimerkiksi paljon julkisuudessa esillä ollut ns. kipsisakka-allas on luokitukseltaan tavanomaisen jätteenkaatopaikka. Kyseiseen jätealtaaseen päätyy Talvivaaran kaivoksen radioaktiiviset kaivosjätteet, mm. uraani ja torium ilman asianmukaista lupaa.

Kaivoksen sijaintikunta Sotkamon valtuusto on esittänyt ehtonaan mahdolliselle uraanin talteenotolle, että ”hanke täyttää Säteilyturvakeskuksen ympäristö- ja turvallisuuskriteerit sekä kaikki ydinenergialain ja -asetuksen ja muiden ao. säädösten ja määräysten uraanin talteenottoa koskevat ehdot täysimääräisesti ja ehdottomasti kaikilta osin”. Lisäksi edellytetään, ettei Talvivaaraan saa tuoda uraania muualta.

Talvivaaran kaivoksen voimassa olevassa vesi- ja ympäristöluvassa (2007) ei ole mainintaa uraanista kaivosmineraalina eikä sen mukaisia määrityksiä lupaehtoihin. Kaivos on tuottanut toimintansa ajan uraania sekä runsaasti muita radioaktiivisia kaivosjätteitä, mm. toriumia. Tämä on mielestämme selkein puute voimassa olevan luvan ehdoissa.