K a i n u u n v i h r e ä t

k u n n a l l i s v a a l i o h j e l m a 2 0 1 2

Vihreä kunta on ihmistensä yhteisö

Kunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen. Hyvinvoinnin edistämiseksi kunta luo edellytyksiä mm. elinkeinotoiminnan ja sen myötä työllisyyden kehittämiseen.

Kunta on ihmistensä yhteisö. Meille kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Jokainen meistä voi olla oma itsensä – kunhan kunnioittaa toisten oikeutta  samaan. Kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.  Rasismia ja syrjintää emme yksinkertaisesti hyväksy.

Kunnan tehtävänä on tuottaa joko yksin tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa mm.hyvät kunnallistekniset peruspalvelut sekä sivistyspalvelut.

Kainuun kunnat, järjestöt ja osallistuvat asukkaat edistävät hyvinvointia tuottamalla ennaltaehkäiseviä liikunta- ja kulttuuripalveluja tukemaan asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.

Kuntatalous kestävämmäksi

Elinkeinojen ja kulttuurin kehittäminen tuo hyvinvointia ja parantaa työllisyyttä. Mikään alue ei menesty ilman tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Kainuun kuntien ja maakunnan tulee varata rahaa kehittämistoi mintaan. Myös julkisia palveluja ja hallintoa on kehitettävä suunnitelmallisesti. Kainuussa tulee mielestämme nykyisten vahvojen
elinkeinojen lisäksi kehittää elintarvikeketjua ja jalostusasteen nostamista maakunnassa tuotettujen raaka-aineiden pohjalta.

Paikallisen ruokakulttuurin kehittämisen tulee olla haluttu asia. Luomu- ja lähiruokahankinnat ovat tahdosta kiinni. Kunta päättää hankintojen laatukriteereistä. Hankinnoilla voidaan edistää työllisyyttä sekä energia- ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamista, kuten olemme vihreillä aloitteillamme
edistäneet.

Kainuu tunnetaan kulttuuristaan. Kulttuuripalvelut tukevat merkittävästi myös matkailuelinkeinon kehittämistä.

Sosiaali-ja terveyspalvelut toimiviksi

Asiakkaiden osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia sekä valinnanvapautta tulee kehittää. Asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyy terveydenhuoltolain perusteella. Tämä tuo kehittämishaasteita palvelujen laadun jatkuvaan parantamiseen. Palvelujen rahoitukseen on etsittävä valtakunnallisia ratkaisuja.

Kannatamme Kainuun uutta sairaalahanketta sekä nykyisen keskussairaalan kunnostamista. Uusi sairaala tulee olemaan toiminnallisesti avohoitoa tukeva uuden ajan sairaala.

Hoitotakuu on saatava lain edellyttämälle tasolle erityisesti kirurgian ja hammashoidon osalta. Palvelujen saatavuutta tulee kehittää mm. lisäämällä sähköisiä palveluja (mm. ajanvaraus, palvelubussit sekä muu asiointi).

Kainuun perhekeskusten uusi toimintamalli kehittää ammattihenkilöiden tiimitoimintaa, jonka tuloksena varhainen puuttuminen ja hoitoon ohjaaminen nopeutuu. Myös lastensuojelutyön kehittäminen tehostuu.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto tulee saada toimimaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja on kehitettävä erityisesti nuorille ja syrjäytymisvaarassa oleville. Matalan kynnyksen hoito on toteutettava aluksi vaikkapa nettipohjaisena.

Ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistävät liikunta- ja kulttuuripalvelut vähentävät tai myöhentävät kalliiden hoitopalvelujen tarvetta.

Vanhusten palvelut on turvattava tulossa olevan lain ja asetuksen sekä laatusuositusten edellyttämälle tasolle. Omaishoitoon on varattava rahaa tarpeeseen nähden riittävästi.

Kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluja tulee kehittää.

Luonto-ja ympäristöasiat ovat aina merkittäviä ja ajankohtaisia

Luonnon monimuotoisuus on Kainuun vetovoimatekijä ja ihmisten virkistyksen lähde. Jokamiehen oikeuksien ohjausta on tarpeellista lisätä.

Ympäristöongelmiin on puututtava ripeästi. Kaivannaisteollisuuden päästöille on asetettava tiukat lupaehdot. Kaivosvalvonnan tulee olla pätevää ja  riittävää. Vaadimme turvetuotannon vesistö-ja pölyhaittojen saamista hallintaan. Merkittävä asia on, että Kainuu 2020 –ympäristöohjelma valmistuu
toteutettavaksi.

Vuonna 2011 hyväksytyn Kainuun ilmastostrategian toteuttaminen kunnissa ja eri vastuutahojen kanssa on aloitettava. Ilmastomuutoksen hillintä sekä siihen varautuminen ja sopeutuminen on kirjattava kuntien sekä muiden vastuutahojen työohjelmiin. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen on jo nyt paljastanut yhteiskuntamme haavoittuvuuden.

Kuntauudistus etenee – halusimmepa sitä tai emme!

Kainuun tulevaisuus tehdään yhteisvoimin. Kainuun väestökehitys on huolestuttava. Peruspalvelujen rahoitus heikkenee, mistä johtuen väestön hyvinvointierot uhkaavat kasvaa.

Kannatamme kuntajakoselvityksen tekemistä valtioneuvoston asettamien kriteerien pohjalta. Kainuun Vihreät kannattaa kolmen kunnan Kainuuta, mutta myös yhden kunnan Kainuu tulee selvittää.

Mahdollisten kuntaliitosten vuoksi on suunniteltava uudenlainen toimintamalli lähidemokratialle, asukkaiden osallisuudelle ja vaikuttamismahdollisuuksille sekä palvelujen saatavuudelle.

Oulun piirin vihreiden kunnallisvaaaliohjelma, oulunvaalipiirinvihreat.fi/?p=6164 Vihreän puolueen kunnallisvaaliohjelma, www.vihreat.fi/vihreakunta

Huomio työllistymiseen ja työelämän laatuun

Kainuussa on kiinnitettävä huomio pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseen sekä nuorisotakuun toimeenpanoon, jolla alle 25-vuotiaille taataan harjoittelu-, koulutus- tai kuntoutuspaikka kolmessa kuukaudessa. Kuntouttavan työtoiminnan kehittämisvastuu on maakunnalla ja kunnilla. Erityishuomiota tarvitaan työssä jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Sairauspoissaolojen suuri määrä vähentää työn tuottavuutta ja aiheuttaa palveluvajetta.

Sairauspoissaolojen vähentämiseen tulee työnantajien etsiä aktiivisesti keinoja yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Kasvatus, opetus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta turvaavat elämän eväät
Koulutusketju perusopetuksesta korkea-asteen koulutukseen luo hyvinvointia ja on koko on maakunnan vetovoimatekijä.

Nuorten syrjäytyminen on vakava yhteiskunnallinen tosiasia. Kainuussa toteutettua varhaisen puuttumisen toimintamallia tulee kehittää edelleen kotien, viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.
Perusopetuksesta ei saa tulla jatkuva säästökohde. Lasten ja nuorten mahdollisuudet hyvään koulutukseen tulee turvata.

Päiväkotien ja koulujen ympäristön virikkeellisyyttä ja turvallisuutta sekä sisäilman laatua tulee parantaa.

Korkea-asteen koulutus ja siihen liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta luo Kainuun menestyksen perustan.

K a i n u u n v i h r e ä t -k u n n a l l i s v a a l i o h j e l m a 2 0 1 2