Kunnan rooli tulevaisuudessa on elinvoiman edistäminen, osaaminen ja hyvinvointi!

KOULUTUS KESKIÖÖN

Koulu on rakennus, jossa on neljä seinää ja sisällä huominen. Tulevaisuuden Suomen menestys tehdään siellä. Tasa-arvoinen oikeus jokaiselle laadukkaaseen koulutukseen – päiväkodista aina korkeimpaan koulutukseen asti – on ollut suomalaisen yhteiskunnan suuri menestystarina. Kunnissa päätetään tämän tarinan seuraava luku. Koulutuksesta ja sivistyksestä tulee vastedes kuntien tärkein tehtävä.

 • Panostetaan Kajaanissa lasten päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen (2016 joulukuussa päätettiin leikata päivähoidosta – äänin 23-25). Tämän voi päättää toisin.
 • Huolehditaan siitä, että peruskouluissa viihtyvät niin oppilaat kuin opettajatkin. Lyseon peruskorjaus tulee tehdä kunnolla, ja suunnitteluvaiheessa mukana tulee olla koulun käyttäjät sekä luottamushenkilöt. Kouluavustajien määrää tulee lisätä, jos kaupungin talous sen yhtään sallii.
 • Toteutetaan aloitteestamme tehtyä tieto- ja viestintätekniikan strategiaa.
 • Toinen aste –  ammatillisen koulutuksen jatkuvat säästöt on peruttava. Työelämä tarvitsee hyvän perustason omaavia nuoria uusiin tehtäviin ja toinen aste on keskeinen syrjäytymisen ehkäisyssä. Lukiokoulutuksen on annettava eväät menestyä jatko-opinnoissa.
 • Pidetään kiinni korkeakoulutuksesta – mainiosta ammattikorkeakoulustamme ja yliopistokeskuksen palveluista Kainuun kehittämiseen (TKI).
 • Kehitetään kirjastojen ja kansalaisopiston palveluja. Kannustetaan kajaanilaisia oman hyvinvoinnin edistämiseen, mm. lukemaan ja harrastamaan.

 

PORUKALLA ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN

Ilmastonmuutos on pysäytettävä nyt, jotta lapsillemme jäisi elinkelpoinen maailma. Kunnan päättäjät voivat vaikuttaa päästöjen vähentämiseen monin tavoin. Kajaanissa ja Kainuussa vihreät ovat pitkään olleet aktiivisia ilmastopolitiikassa. Aloitteestamme (2007) tehtiin mm. esiselvitys, joka johti asian käsittelyyn maakuntatasolla. Kainuun ilmastostrategia valmistui vuonna 2011. Nyt Kajaanissa ryhdytään toteuttamaan Kainuun ilmastohankkeen (2015-2016) toteuttamisohjelmaa yhteistyössä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.

 • Seurataan, että tehtyä ilmastostrategiaa toteutetaan ja sitä uudistetaan.
 • Haastetaan ihmiset, yritykset ja julkinen taho ottamaan asia omakseen.
 • Varmistetaan, että kaupunkilaiset voivat helposti tuottaa itse energiaa (maalämpö, aurinkoenergia).
 • Muokataan Mamsellin ruokatarjontaa kasvispainotteisemmaksi sekä ilmastoystävällisemmäksi.
 • Panostetaan pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiin sekä joukkoliikenteen kehittämiseen.

 

PUHDAS YMPÄRISTÖ JA MONIMUOTOINEN LUONTO

 

Kajaanin kaupunki omistaa yli 7000 hehtaaria maata metsineen. Kaupungin ympäristötoimi hoitaa liikelaitosten kanssa (esim. Kajaanin vesi) tärkeät kunnallistekniset palvelut. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä hoitaa Kainuun kunnille sekä Vaalan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Kierrätystalous on tätä päivää. Materiaalien hyödyntämiseen opettelu ja jatkojalostus on yritystoimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä Kajaanissa St1.

 

 • Pirunvaarasta ja Olliskanvaarasta lahja 100-vuotiaalle Suomelle: perustetaan sinne oma suojelualue.
 • Valvotaan, että juuri hyväksytyn metsäsuunnitelman toteuttamisessa luontoarvot otetaan huomioon. Pidetään yllä puhetta jatkuvasta kasvatuksesta sekä kaupungin metsien FSC-sertifioinnista.
 • Seurataan ja kommentoidaan tarvittaessa erillisiä virkistysaluesuunnitelmia (Ruuhijärvi, Rehja, Toukka, Heinimäki ja Otanmäen Pirttikallio).
 • Kiertotalous on tätä päivää. Kaupungin tulisi vähentää jätteen syntyä ja lajitella syntynyt jäte kunnolla.
 • Biokaasulaitos Kajaaniin. Jätevedenpuhdistamojen lietteenkäsittely kilpailutettiin 2016. Sen voitti Gasum, joka vie lietteet Kainuusta Ouluun seuraavat 10 vuotta. Järjetöntä kuljettamista. Koitetaan saada biokaasulaitos Kajaaniin, viimeistään seuraavalle kilpailutuskaudelle.
 • Kajaanin uusi silta pitäisi rakentaa ponttoonisillan kohdalle ja Ensilän pelloille kaavoittaa uutta asuinaluetta. Nyt osayleiskaavaluonnoksessa ehdotetaan siltaa Kruununpuodinmäelle keskelle kaupungin arvokkainta kulttuuri-, luonto- ja virkistysympäristöä sekä uutta rakentamista Pöllyvaaran virkistysalueelle.
 • Ärjä on aivan upea luontokohde ja mahtavaa, että valtio osti sen UPM:ltä suojelu- ja virkistystarkoituksiin! Ollaan kaupunkina mukana kehittämässä Ärjän toimintaa yhdessä Metsähallituksen kanssa.

 

 

 

 

KAINUUSSA ON HYVÄ OLLA JA TÄÄLLÄ PÄRJÄTÄÄN

 

Kajaani on hyvä paikka ihmisen elää ja olla. Ihmiset ja alueen toimijat luovat elinvoiman. Työttömyysaste on laskemaan päin, mutta edelleen korkea. Työllisten määrän kasvattaminen ja monilla aloilla ilmenevään työvoimapulaan vastaaminen on keskeinen onnistumisen ehto. Laskeva työttömyys ja työvoimapula ovat meidän mahdollisuutemme kääntää Kainuun väestökehityksen suunta. Kaikkien maakunnan kuntien yhteisellä, fiksulla elinkeinopolitiikalla tähän päästään.

 • Yritysten elinvoima on meille tärkeää. Yritysten rekrytointi- ja koulutustarpeet pitää ottaa vakavasti. Jatketaan & laajennetaan vihreiden aloitteesta lähtenyttä Kainuu Connection –rekrytointiyhteistyötä. Vastaavasti räätälöidään yritysten tarpeisiin täsmäkoulutusta.
 • Huolehditaan saavutettavuudesta etenkin julkisen liikenteen näkökulmasta: junayhteyksiä lisää sekä Oulun että Helsingin suuntaan. Toimivat bussiyhteydet muualle maakuntaan niin junalta kuin lennoiltakin.
 • Otetaan elinkeino- ja elinvoimapolitiikassa huomioon etenkin nuorten naisten tarpeet – aluekehittämiskonsulttien mukaan nuoret, hedelmällisessä iässä olevat naiset ja heidän asuinpaikkavalintansa ratkaisevat eri seutujen kehityksen. Tähdätään siihen, että Kajaaniin halutaan muuttaa.
 • Jatketaan työllisyydenhoidon kehittämistä yhdessä kajaanilaisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

 

KAIKKI MUKANA – TULEVAT SUKUPOLVET KESKIÖSSÄ JA ERITYISRYHMÄT MENOSSA MUKANA

 

Tarvitsemme Suomen, joka pitää huolta jokaisesta – etenkin niistä jotka eivät itse voi. Tämä on kuntien keskeinen tehtävä: edistää terveyttä ja hyvinvointia, puolustaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

 

Kunta on asukkaittensa yhteisö. Kunnille on tulossa sote- ja maakuntauudistuksessa painavampi rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä palveluja ovat varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta- ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt. Kuntien kumppaneina hyvinvointityössä ovat erityisesti järjestöt, seurakunnat ja yritykset. Kaupungin ja maakunnan tulee tehdä yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Hyvinvoinnin edistäminen

 • Valtuustolle tulee valmistella kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomus.
 • Ollaan aktiivisesti mukana uuden maakunnan perustamisessa. Uusi maakunta tulee huolehtimaan niin sosiaali- ja terveyspalveluista, ympäristöasioista, liikenteestä, aluekehityksestä kuin työvoimapalveluista. Huolehditaan uudistuksen pyörteissä siitä, että palvelut ovat ihmisiä varten ja heille sopivia, että kaikki saavat tarvitsemansa palvelut ja että ihmisiä kuullaan ja autetaan.
 • Pidetään huolta siitä, että ikääntyvien elämä on rikasta ja mukavaa (aktiviteetit, harrasteet, liikuntamahdollisuudet, kevyen liikenteen väylien kunto). Vanhustenhoidon tulee olla arvokasta ja hyvää.
 • Panostetaan lapsiin: perhepalveluihin, lasten harrasteisiin ja leikkipaikkoihin sekä tietysti päivähoitoon.
 • Taataan kaikille alle 25-vuotiaille nuorille maksuton ehkäisy.
 • Tuetaan ihmisten liikkumista tukemalla urheiluseuroja, järjestämällä vapaamuotoisempaa ’höntsäily’-liikuntaa sekä huolehtimalla kaikille avoimista liikuntapaikoista (luistinradat, ulkokuntosalit…).
 • Huolehditaan, että liikuntapoliittista ohjelmaa ja kulttuuristrategiaa toteutetaan.
 • Liikunta- ja kulttuurijärjestöjen sekä mm. kyläyhdistysten avustukset on säilytettävä.
 • Huolehditaan siitä, että kajaanilaiset ovat mukana tekemässä meidän kaupunkia. Ei pelkästään, että heitä kuullaan. Vaan niin, että kaupunkilaisia tuetaan & kannustetaan toimimaan kaikille mukavamman Kajaanin puolesta (roskien poimimisesta erilaisiin tapahtumiin).
 • Panostetaan siihen, että kukaan ei tipu. Kainuussa jokaiselle nuorella on käytännössä löytynyt koulupaikka peruskoulun jälkeen. Todella hyvä – sen tulee jatkua!
 • Palvelumaksuissa on huomioitava ihmisten maksukyky.
 • Tällä hetkellä on meneillään kaupungin, seurakunnan ja soten yhteinen asunnottomuus-projekti. Odotetaan sen projektin tulokset ja jatkotoimenpidesuositukset, jotta jokaisella olisi Kajaanissa asunto.

 

Yhdenvertaisuus

 • Luodaan toimintaedellytyksiä kehitys-, aisti- ja liikuntavammaisten sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten toiminnalle Kajaanissa. Harrastustakuun on koskettava kaikkia!
 • Huolehditaan siitä, että maahanmuuttajista tulee uusia, ylpeitä kajaanilaisia.
 • Nostetaan esille tasa-arvoasioita. Sukupuolivaikutusten arviointi kannattaa päätöksenteossa tehdä. Samoin nostetaan esille sitä, että perheet ja pariskunnat eivät ole samanlaisia (yksinhuoltajan perheet, kahden äidin tai isän perheet…), eivätkä kaikki kajaanilaiset puhu suomea sujuvasti. Kaikki tulee kuitenkin kohdata yhtä hyvin ja palveluiden pelata ihmisestä riippumatta.
 • Julkisten tilojen ja liikenneväylien tulee olla esteettömiä. Sekä uudet että korjattavat kiinteistöt tulee tehdä esteettömiksi. Suunnitteluvaiheessa on kuultava vammaisneuvostoa.

 

 

Kainuun vihreät ry

Puheenjohtaja Kalle Kunnas, 0400 122 582, kallekunnas@gmail.com

Varapuheenjohtaja Silja Keränen, 0500 190 683, silja.keranen@iki.fi