Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, luonnos

Kainuun vihreiden kannanotto 6.2.2022.

Lähtökohtaisesti suhtautuminen tuulivoimaan on positiivista, koska fossiilisten polttoaineiden tilalle tarvitaan vähäpäästöistä, uusiutuvaa energiaa. Tuulivoima on tässä yksi tärkeä tekijä. Tuulivoiman tuotannolla on myös positiivisia vaikutuksia Kainuun kuntien talouteen sekä mahdollisuus elinvoiman ja työpaikkojen lisäämiseen.

Kuitenkin, tuulivoima-alueita suunniteltaessa ja kaavoitettaessa on tärkeä kiinnittää huomiota luontoarvoihin, ihmisten elinolosuhteisiin, kulttuuriperintöön, matkailuun ja virkistykseen sekä maisemavaikutuksiin. Luonnon monimuotoisuuden huomiointi on erityisen tärkeää, koska Suomen luonnon köyhtyminen on valitettava tosiasia. Tuulivoimakaavan tekeminen onkin moniulotteista tasapainoilua erilaisten näkökohtien välillä.

Jotta se onnistuisi mahdollisimman hyvin, haluamme osaltamme kiinnittää huomion muutamaan seikkaan. Osa näistä on huomioita, osa toiveita ja osa jopa kysymyksiä.

  1. Kaavakarttojen ja tietojen selkeys

Kaavakartalle olisi tarpeen lisätä myös nykyiset tuulivoima-alueet, ja nykyiset 110 & 400 kV johdot selvemmin

Lisäksi kaavaselostuksessa olisi hyvä tuoda esille myös naapurimaakuntien / Kainuuseen rajautuvien alueiden tuulivoimahankkeet. Yksi maakuntakaavan hyvä puoli on nimenomaan yhteisvaikutusten arviointi, ja nyt sitä on vaikea tehdä, kun rajaus on vain tiukasti Kainuussa.

Lisäksi sellainen kartta, josta näkisi kunkin hankkeen toimija-tilanteen, hankkeen nimen ja myllyjen alustavan määrän, olisi äärimmäisen havainnollinen. Siitä näkisi heti, millä alueilla on joku toimija ja taas erottaisi ne alueet, joilla ei ole ketään toimijaa.

Kohdekohtaisiin tietoihin olisi hyvä lisätä tiedot pysyvästä ja loma-asutuksesta myös 2 km säteellä. Nyt siellä on tiedot 1 km säteellä. Kysymys aiheeseen liittyen: onko tämä etäisyys mitattu tuulivoima-alueesta vai tuulimyllyn paikasta?

Samoin näihin kohdekohtaisiin tietoihin olisi hyvä kirjata, jos kukaan toimija ei ole kaavan laatimishetkellä edistämässä ko. alueelle tuulivoimarakentamista.

Voisiko Tv9- ja 29 alueet yhdistää? Ne ovat nyt käytännössä samaa aluetta – ainoastaan toinen on jo olemassa olevassa tuulivoimamaakuntakaavassa ja toinen on uusi.

  1. Luonnon monimuotoisuuden huomiointi

Metsäpeuran levinneisyyden ja elinolosuhteiden huomiointi olisi syytä olla kaavan tekemisessä paremmin mukana. Toisaalta on ilmeisen vähän tietoa siitä, miten metsäpeura suhtautuu tuulimyllyihin. Mutta siltä osin kuin tiedetään, asia on syytä huomioida.

Susien elinolosuhteiden huomiointi on myös äärimmäisen tärkeää. On todennäköistä, että susia häiritsee etenkin lisääntynyt ihmistoiminta etenkin rakentamisen, mutta jonkin verran myös myllyjen käyttöiän aikana. Susien kannalta olennaisia ovat niiden lisääntymispaikat, koska susireviirit ovat todella laajoja. Lisääntymispaikkojen ja -alueiden kartoittaminen onkin tehtävä mahdollisimman perusteellisesti.

Jonkin verran lintuja kuolee joka vuosi, kun ne törmäävät tuulimyllyihin. Näitä törmäyksiä pitää pyrkiä estämään mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi yhden tuulimyllyn lavan raidoittaminen voi auttaa lintuja huomaamaan myllyn paremmin. Toisaalta lintujen muuttoreitit ja toisaalta eri lintulajien lajinomainen käyttäytyminen ja lentoreitit on tarpeen huomioida myllyjen sijoittelussa. Lisäksi ehdotamme, että tuulivoimatoimijoita velvoitetaan seuraamaan, minkä verran lintuja törmää ja kuolee myllyihin.

  1. Velvoitteet, seudullisesti merkittävä tuulivoima ja kaavassa huomioitavat asiat

Kysymys: Onko mahdollista velvoittaa toimijoita korvaamaan haittoja alueen asukkailla? Ei siis maanomistajille, koska heidän kanssa toimijat tekevät sopimukset jo ja korvaukset ovat ilmeisen hyvät. Vaan alueen muille asukkaille, jotka joutuvat kärsimään haitoista, mutta eivät välttämättä saa siitä mitään korvausta. Voisiko tähän velvoittaa?

Kaavaluonnokseen tutustuttaessa kävi selväksi, että 10 myllyn rajan sijaan esimerkiksi 5 myllyä olisi parempi seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen raja. Myllyt ovat sen verran isoja, ja toisaalta nyt moni merkittäväkin alue jää maakuntakaavakartalta pois, kun se on juuri alle 10 myllyä. Vaikka yhteisvaikutusten näkökulmasta nekin olisi tarpeen olla tarkastelussa mukana.

On mahdollista ja todennäköistä, että jo rakennettuja tuulivoimapuistoja laajennetaan lisäämällä esimerkiksi pari myllyä. Kysymys: Miten maakuntakaava tähän voi suhtautua maakuntakaavan näkökulmasta?

Kaavoituksen yhteydessä on tarpeen huomioida Kainuun hiljaiset alueet / luonnonrauha-alueet ja suhteuttaa tuulivoimarakentaminen myös siitä näkökulmasta. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden kohentamisessa on tarpeen ajatella yksittäisten kohteiden sijaa verkostomaisemmin ja huolehtia siitä, että eri lajien elinolosuhteet ja elinpiirit ovat riittävän laajoja.

Siirtolinjojen osalta on tärkeää hyödyntää mahdollisimman paljon olemassaolevia johtokäytäviä, ja velvoittaa tähän jo maakuntakaavatasolla.

Lisätietoja:

Kainuun vihreiden vara-pj Silja Keränen, 0500 190683, silja.keranen@vihreat.fi